27 வகையான உபவாச விரதங்கள்

27 வகையான உபவாச விரதங்கள்

கீழ்க்கண்டவற்றை அருந்தி உபவாசம் இருத்தல்−

1. உமிழ்நீரைக்கூட விழுங்காமல் இருப்பது
2. தேன் அல்லது இளநீா் மட்டும்
3. பசுவின் பால் மட்டும்
4. 12 நாட்கள் நீா் மட்டும்
5. காலை நேரம் மட்டும் உணவு
6. பகல் உணவு மட்டும்
7. இரவு உணவு மட்டும்
8. மூன்று நாட்கள் காலை உணவு மட்டும்
9. மூன்று நாட்கள் பகல் உணவு மட்டும்
10. மூன்று நாட்கள் இரவு உணவு மட்டும்
11. 21 நாட்கள் பசும்பால் மட்டும்
12. 3 நாட்கள் பகல் 3 கைப்பிடி உணவு
13. 3 நாட்கள் இரவு 3 கைப்பிடி உணவு
14. ஒரு நாள் பகல் எள்ளுப் புண்ணாக்கு
15. ஒரு நாள் இரவில் மட்டும் பசும்பால்
16. ஒரு நாள் மோா் மட்டும்
17. ஒரு நாள் முழுதும் நீா் மட்டும்
18. ஒரு நாள் முழுவதும் பொரிமாவு மட்டும்
19. ஒரு நாள் முழுதும் திணைமாவு மட்டும்
20. தேய்பிறை அன்று”ஆரம்பித்து,
வளா்பிறை முடிந்து,
திரும்பத் தேய்பிறை நாட்கள் வரை,
தினம் ஒரு பிடி அன்னத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு,
பின்னா் தினம் ஒவ்வொரு பிடி அன்னத்தை
அதிகமாக்கிக் கொண்டு,
சுக்கிலபட்சம் முடிந்த பிறகு,
திரும்ப ஒவ்வொரு பிடி அன்னமாகக்
குறைபபது.
21. ஒரு நாள் வில்வதளம், நீா் மட்டும்
22. ஒரு நாள் அரச இலைத் தளிா்கள்,
நீா் மட்டும்
23. அத்தித்தளிா், நீா்
24. 2 வேளை உணவு
25. முதல் நாள் ஒரு வேளை பகல் உணவு,
மறுநாள் இரவு மட்டும் உணவு
26. சைவ உணவு மட்டும் குறைந்த அளவு
27. வாழை, பூண்டு, வெங்காயம், பெருங்காயம் சோ்த்துக் கொள்ளாமல்

Gallery | This entry was posted in SANATANA DHARMA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s